E-roller bérlés általános szerződési feltételek

Az Ügyfél, ha a Bérbeadó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), és nyilatkozni arról, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte.

Bérbeadó kizárja felelősségét a Szerződés megkötésekor nem látható körülmények által, vagy a Járművet nem rendeltetésszerűen okozott károkért.

Bérlő köteles valamilyen érvényes fényképes igazolványt és lakcímet-tartózkodási helyet igazoló dokumentumot bemutatni, és érvényes telefonszámot megadni.

A Járművet kizárólag maga az Ügyfél vezetheti. Amennyiben az Ügyfél a Járművet bármely harmadik személy részére átadja, úgy felel a harmadik személy által okozott jogsértésekért, illetve károkért, valamint minden egyéb jogkövetkezményekért.

Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszközöket az érvényes közlekedés szabályok szerint kötelesek használni. Tudomásul veszi továbbá, hogy az elektromos jármű használatának veszélyei lehetnek, és ezen veszélyek ismeretében, saját felelősségére használja azt.  Önmagában, vagy másik félben okozott sérülés, vagy egyéb kár esetén vagyoni és nem vagyoni felelősséget vállal, bérbeadó nem vonható felelősségre. 

Az Ügyfél felelősségi körébe tartozik, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az általa bérbe vett Jármű sérülésének és ellopásának megakadályozására.

Az eszköz lopás elleni biztonsága érdekében a legnagyobb gondossággal jár el, lezárásáról minden esetben gondoskodik. (Biztonsági lánccal való rögzítés)

Amennyiben a Járműben bármilyen okból meghibásodás, kár, rongálás történt, vagy azt eltulajdonították, az Ügyfél köteles erről a Bérbeadót értesíteni, és szükség szerint az illetékes hatóságokat (rendőrség, mentő, tűzoltóság stb.) is értesíteni.

Tilos a Járművet alkohol, kábítószer, pszichotróp anyag, vagy egyéb, jogszabályban tiltott szer hatása alatt, gyógyszerek vagy egyéb gyógyszernek nem minősülő szerek hatása alatt használni.

Tilos a Járművet a közúti közlekedés szabályaival ellentétes módon, vagy nem rendeltetésszerűen használni.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a Jármű használata során,illetve arra tekintettel kirótt minden bírságot.

A Jármű nem rendeltetésszerű használata esetén a Bérlő köteles a Jármű javításának költségét megtéríteni.

A Jármű teljes megsemmisülése,vagy elvesztése esetén 200.000 Ft (Áfa-t tartalmazza) kártérítést fizetni.

Tilos a Járművön önállóan bármely javítást, módosítást, alkatrészek cseréjét végezni.

A Jármű jogszabályellenes, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes használata esetén, a Bérbeadó jogosult az Ügyféllel megkötött Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a panasz elbírálására szükség esetén az Ügyfél által megadott adatokat, a térfigyelő kamerák felvételeit, informatikai vagy egyéb adatait, valamint a létrejött Szerződéssel kapcsolatban rögzített adatokat is felhasználhatja a panasz kivizsgálása során.

E-roller bérlés adatkezelési szabályok

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Bérbeadó kezelje.

A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a szolgáltatás igénybevétele.

A Bérlő beleegyezik, hogy a Bérbeadó személyes adatait számítógépben rögzítse. A bérbeadó kijelenti hogy a rögzített adatokat,csak saját részre használja, harmadik félnek azt ki nem adja.

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítéséig tart, kivéve, ha az Ügyféllel szemben a Bérbeadó kárigényt támaszt, ekkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja és az adatkezelés időtartama az igény érvényesítéséig tart.

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdése.

E-roller, elektromos roller

www.streetroll.hu

Telefon:  +36 30 097 31 85

E-mail: info@streetroll.hu

E-roller bérlés:

Felvételi helyek:

 

Hívjon bennünk, vagy írjon az info@streetroll.hu címre!